2009 NORTHWEST REGIONAL SCHUETZENFEST 
FINAL SCORES-CENTER FIRE
June 12-14, 2009
 
Competitor
 
ISB
ISOH
ASB
ASOH
Place
LAST FIRST
Grand Agg
AGG
Place
AGG
Place
AGG
Place
AGG
Place
1
MILLER GARY
1772.14
475.04
2
391.00
3
480.09
3
426.01
1
2
PURCELL DAVE
1770.12
471.04
4
398.01
1
481.07
2
420.00
2
3
GUSSENHOVEN JOE
1738.07
476.05
1
393.01
2
472.01
5
397.00
3
4
WEBER RUSS
1692.08
473.04
3
365.00
4
475.04
4
379.00
5
5
WEBER PAT
1674.12
470.04
5
334.01
5
482.07
1
388.00
4
6
MILLER SUE
1245.07
448.01
7
331.01
6
466.05
7
 
7
BORDMAN CHUCK
934.04
463.02
6
   
471.02
6
   
8
WICKMAN MIKE
446.03
446.03
8
 
         
FINAL .22 SCORES
Place
Competitor
TOTAL
BENCH
OFFHAND
  LAST FIRST
AGG
SCORE PLACE
SCORE
PLACE
1
PURCELL
DAVE
923.16
494.14
1
429.02
2
2
MILLER
GARY
919.09
481.07
6
438.02
1
3
GUSSENHOVEN
JOE
860.14
491.14
3
369.00
3
4
WEBER
RUSS
843.09
485.09
4
358.00
4
5
WEBER
PAT
834.15
493.14
2
341.01
5
6
BORDMAN
CHUCK
813.08
483.08
5
330.00
6
7
MAY
NORM
699.04
461.04
9
238.00
7
8
COLLINS
GALE
470.05
470.05
7
9
WICKMAN
MIKE
469.06
469.06
8
FINAL .25 SCORES
Place
Competitor
TOTAL
BENCH
OFFHAND
LAST FIRST
AGG
SCORE PLACE SCORE PLACE
1
PURCELL DAVE
493.13
470.04
404.01
 
2
WEBER RUSS
489.09
463.00
362.00
 
               

  


 

 

 

 
 
Copyright 2012 International Single Shot Association